1 Aloitus ja ideointi

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI FREE HUGS
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Olen jaotellut Noodin prosessikuvauksen hyvin samankaltaisten jaksojen kautta, mitä käytin Ammatinvalintatestin kuvauksessa. Poikkeuksena siinä kuitenkin on se, että netissä työskennellessä työskentelykertoja oli huomattavasti enemmän ja materiaalia tuotettiin jatkuvalla syötöllä paljon. Näin ollen Noodin prosessikuvaus ei ole yhtä yksityiskohtainen kuin aiemman tapausesimerkin kohdalla oli. Vaikka roolini prosessissa oli olla tarkkailijana, seurasin prosessia niin vahvasti sekä verkossa että livetapaamisissa, että kirjoitan siitä ikään kuin olisin osa työryhmää.

Kirjoittajat saivat kutsun käyttämään Noodia 4.1.2010, jolloin varsinainen työskentely virallisesti alkoi. Noodissa odottivat ensimmäiset tehtävät, jotka käsittelivät kirjoittajien esittelyjä, yhteisten sääntöjen luomista ja aiheen määritystä. Ennen työskentelyn alkamista oli sovittu, että kullakin viikolla tulisi kahtena päivänä kirjoitusimpulsseja, eli tehtäviä: maanantaisin ja torstaisin. Kerralla tulisi 1–3 tehtävää ja maanantain tehtävien palautuspäivä olisi keskiviikkoiltaan ja tostain tehtävien sunnuntai-iltaan mennessä.

Ennen ensimmäisten tehtävien palautuspäivää oli kuitenkin luvassa ensimmäinen livetapaaminen. 7.1.2010 ryhmäläiset tapasivat prosessin ohjaajan ja toisensa ensimmäistä kertaa. Työskentely rytmittyi muutenkin pitkälti livetapaamisten pohjalta, vaikka suurin työ tekstien tuottamisen suhteen tapahtuikin verkossa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla käytiin läpi käytännön asioita, kuten Medios-hankkeen ja Noodin esittelyä ja tarkoitusta, tuotannollisen kokonaisprosessin kulkua ja kirjoittajille jaettiin allekirjoitettaviksi tekijänoikeussopimukset. Lisäksi tapaamiseen liittyi pieni työpaja, jossa orientoiduttiin kirjoittamiseen, käytiin läpi toiminnan raameja eli yhteisiä sääntöjä ja tarkasteltiin, mitä kirjoittamisen kannalta kokonaisprosessi tarkoittaisi.

Kun viralliset asiat ja lämmittelyluontoiset kirjoitustehtävät oli saatu tehtyä, ryhmä rupesi yhdessä määrittämään prosessin kulkua. Ohjaaja oli levittänyt lattialle käsikirjoitusprosessin viikot, eli kymmenen paperia, joista jokainen edusti yhtä työskentelyviikkoa. Lisäksi ohjaaja oli listannut lehtiötaululle asioita, joita ryhmäläisten tulisi lattialla olevalle aikajanalle sijoittaa. Nämä asiat olivat kirjoitus- ja ryhmäprosessin eri vaiheita, kuten esimerkiksi ideointi ja myllytys, loppu, päämäärätietoinen kirjoittaminen, tarkka kirjoittaminen, haeskelu, rakenne, palautepäivä, taustamateriaali ja avaaminen. Näistä osa oli pakko sijoittaa janalle, toiset olivat vapaasti valittavissa. Kirjoittajat jakautuivat 3–4 hengen ryhmiin ja sijoittivat prosessin vaiheet post-it-lapuilla haluamilleen viikoille.

Syntyneessä prosessisuunnitelmassa oli toivetta lisätapaamisille ja päätösjuhlille. Joidenkin tapahtumien tapahtumisajankohdasta – esimerkiksi kriisin ja tekstin valmistumisen – suhteen oli hajontaa. Kokonaisuudessaan ryhmäläiset olivat kuitenkin suhteellisen samanmielisiä prosessin kulusta. Tehtävän päätteeksi ohjaaja keräsi ryhmän suunnitelman talteen ja lupasi pitää siitä huolen. Kirjoittajat näin tulivat tietoisiksi siitä, mitä prosessissa mahdollisesti voi tapahtua ja tapahtuukin, mutta myös vapautuivat kirjoittamaan ilman epätietoisuutta siitä, mihin suuntaan prosessi on etenemässä.

Koska tapaamiskerran aika loppui kesken, aihepohdintaa päätettiin jatkaa Noodin puolella. Aiemman aihekommentoinnin perusteella ohjaaja oli koonnut yhteen erilaiset ehdotukset, joista kukin kirjoittaja sai äänestää kahta. Tämän äänestyksen perusteella aiheeksi nousi rakkaus. Aihepohdinnan lisäksi ryhmäläiset rupesivat tehtävän mukaisesti pohtimaan muodon ja sisällön suhdetta. Tämän tehtävän kautta tarkoitus oli eritellä nuorten elämässä olevia rakenteita ja sitä, miten rakenteet voisivat tuoda nuorten näkökulmaa yhteiseen tekstiin. Muotoon liittyvän tehtävän jälkeen kirjoittajia pyydettiin hahmottamaan kuvailemansa rakenteen käännekohtia piirtämällä jana, jossa ne näkyisivät. Tehtävää pidettiin varalla rakenteen jatkokäsittelyä varten.

Myös erilaisia hahmoja ruvettiin rakentamaan tehtävien kautta. (LIITE 2) Aiemmissa teksteissä oli pohdittu sitä, minkälaiset aiheet kiinnostaisivat ja minkälaisissa tilanteissa aihe näyttäytyisi milläkin tavalla. Näissä kirjoitustehtävissä esiintyneiden henkilöiden pohjalta ryhmäläiset saivat luoda syvemmän kuvauksen jostain hahmosta. Kirjoitustehtävässä syntyneet hahmot loivat pohjan yhteiselle jatkotyöskentelylle ja niiden joukosta jalostui myös lopullisen käsikirjoituksen päähenkilöt.

Noodin kirjoitustyö keskittyi seuraavan kahden viikon ajan aiheen ideointiin, rajaukseen ja intensiiviseen kirjoittamiseen. Tehtävissä kirjoitettiin kuvauksia erilaisista rakkauden tapahtumista, rakkauden tapahtumapaikoista ja rakkaudesta populaarikulttuurin keinoin. Lisäksi alkuvaiheessa kirjoitettuja hahmoja ruvettiin jalostamaan eteenpäin. Tehtävät tuottivat suunnattoman määrän tekstiä, jonka pohjalta oli hyvä ryhtyä tarkempaan kirjoittamiseen. Ennen seuraavaa livetapaamista kirjoittajat jaettiin kolmeen pienempään ryhmään, joissa tehtävän avulla alettiin etsiä ryhmän näkökulmaa rakkauteen. (LIITE 3)

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License