2 Rakenne ja hahmot

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI FREE HUGS
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Toisella tapaamiskerralla 26.1.2010 vietiin prosessin päätöksiä eteenpäin. Ohjaaja luennoi lyhyesti siitä, mitä kirjoittajan havainto maailmasta tarkoittaa ja mitä on metafora. Havainnolla tarkoitetaan kirjoittajan tekemää huomiota maailmasta, joka tuo tekstiin tuoreen näkökulman aiheeseen. Havaintojen käyttäminen kirjoitustyössä usein välttää kliseisiin sortumisen tekstissä. Metafora taas on yksinkertaisimmillaan sitä, että kaksi sanaa liitetään toisiinsa sanalla "kuin" ja näin sanojen merkitykset alkavat täydentää toisiaan. Ohjaaja teetti myös aiheisiin liittyviä tehtäviä ja näin käsitteitä käsiteltiin myös käytännössä. Käsitteet prosessin ohjaaja tahtoi antaa kirjoittamisen avuksi ja työvälineiksi.

Livetapaamisen käytännön osuudessa luettiin jo kirjoitettuja tehtäviä ääneen. Teksteistä annettiin myös palautetta ja sovittiin, että Noodissa annettavan palautteen suhteen on nyt ryhdistäydyttävä. Lisäksi tehtiin päätöksiä aiheen rajauksesta, työstettävistä hahmoista, rakenteesta ja tyylilajista. Työtapana käytettiin jälleen post-it-lappuja ja pääkysymyksiä: ehdotukset päätettävistä asioista laitettiin pääkysymysten alle, ja näin nähtiin yleiset mielipiteet ja niiden mahdolliset samankaltaisuudet. Vaikka vain noin puolet koko ryhmästä oli paikalla, tehdyt päätökset päätettiin pitää lähes varmoina. Joihinkin asioihin muilla olisi veto-oikeus, mutta päälinjoja ei muutettaisi.

Aiheeksi rajautui rakkauden kaipuu, hahmoista kolme nousi esiin mieluisimpina. Kolmen erillisen tarinan kirjoittaminen sai eniten kannatusta rakenteena ja tyylilajissa päätettiin pysyä realismissa, jota maustetaan absurdeilla vivahteilla. Tämän perusteella jatkotyöskentely sai uuden muodon ja kolme pienryhmää jaettiin uudestaan valituiden hahmojen ympärille. Nämä hahmot olivat tapaamisen jälkeen nimeltään Leevi, Sebastian ja "Dimitriina". Kaikki valitut hahmot olivat olleet miehiä, joten yhden hahmon sukupuolenvaihdos tuntui olennaiselta. Dimitri-hahmon päälle kehitetyn naishahmon nimeksi tuli kuitenkin pian Vera. Ryhmäjako tapahtui orgaanisesti sen mukaan, kuka oli kiinnostunut minkäkin hahmon tarinan kirjoittamisesta.

Noodissa esillä olleet päätökset saivat suurimman osan poissaolijoiden kannatuksen. Aiheen näkökulmasta oli vielä keskustelua ja absurdin otteen selkeyttämiseen käytettiin muutamia puheenvuoroja. Suurin osa toivoi myös joitain risteymäkohtia eri tarinoiden välille, esimerkiksi sukulaisuussuhteiden tai sivuhenkilöiden kautta. Keskustelua kunkin tarinan näkökulmasta rakkauden kaipuuseen jatkettiin kunkin hahmon kirjoitusryhmässä.

Uudelleen jaetuissa pienryhmissä jatkunut kirjoitustyö alkoi hahmojen esittelyillä, kiinnostavien tapahtumien esiin tuomisella ja inspiraatiomateriaalin kokoamisella. Hahmoista kirjoitettiin kohtaukset, joissa hahmot esittelivät itsensä sitä kautta, mitä he tahtovat yleisölle maailmasta sanoa. Tapahtumia luotiin lyhyiden tilannekuvausten kautta hahmon ympärille, edelleen pitäen yhteisesti sovittu aihe mielessä. Lisäksi aiempia tekstejä siirrettiin Noodissa kaikkien kirjoittajien ryhmästä pienryhmiin tekstilammeksi, josta tulevissa kirjoitustehtävissä voisi ammentaa ideoita ja virikkeitä.

Vain hieman yli viikon päästä edellisestä livetapaamisesta oli jo seuraava tapaaminen, jonka päätarkoituksena oli hioa tarinat pääpiirteissään kuntoon. Pienryhmät jakautuivat työskentelemään keskenään. Ryhmissä luettiin valmiit tekstit ääneen ja pohdittiin tarinan rakennetta ja dramaturgiaa. Toiset ryhmät olivat tehokkaampia ja päämäärätietoisempia kuin toiset, mutta jokainen ryhmä sai aikaan jonkinlaisen rakenteen tarinalleen. Vera-ryhmällä oli eniten aukkoja, mutta hekin pääsivät jonkinlaiseen alkuun, josta pystyi jatkamaan kirjoitustyötä. Tapaamiskerran lopuksi jokainen ryhmä esitteli toisille ryhmille, minkälaisia tarinoita oli syntynyt.

Tapaamisen jälkeen paikalla olleet ryhmäläiset jakoivat poissaolleille rakennesuunnitelmansa Noodissa. Tämän suunnitelman pohjalta ryhmäläiset valitsivat tarinan osioita ja kohtauksia kirjoitettavaksi. Lisäksi Noodissa kirjoitettiin sanattomia kohtauksia tarinoiden tueksi. Näillä tehtävillä aloitettiin matka jo hiotumpaa kokonaisuutta kohti. Intensiivinen tahti oli myös livetapaamisissa, sillä taas tapaamisten välillä oli vain viikko aikaa.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License