6 Ohjaajan huomioita ja kysymyksiä

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI AMMATINVALINTATESTI
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Ammatinvalintatestin käsikirjoitusprosessi eteni kolmessa osassa. Ensimmäinen osuus oli prosessin ohjaajan ennakkotyö, eli aiheen valinta, työskentelyn raamien määrittäminen ja pohjamateriaalinen kerääminen. Toisessa vaiheessa työskentelimme yhdessä ryhmän kanssa, ja viimeinen vaihe käsitti lopullisen käsikirjoituksen loppuunkirjoittamisen. Toinen vaihe, eli ryhmän kanssa työskentely on jaoteltavissa käsikirjoituskertojen perusteella seuraavasti:

1. Aiheen määrittäminen ja prosessin aloittaminen
2. Rakenteen päättäminen ja hahmojen työstäminen
3. Tilanteiden ja dialogien kirjoittaminen
4. Tarinan täsmäkirjoittaminen
5. Viimeistely ja prosessin lopetus

Ryhmän kanssa työskentelyn jälkeen varsinaisen käsikirjoituksen työstämisessä oli vielä kaksi vaihetta:

6. Hionta ja uudelleenkirjoittaminen
7. Viimeistely
Avaan tiettyjä prosessin aikana nousseita kynnyskysymyksiä ohjaajan näkökulmasta. Olennaisina näkökulmina työskentelyn pohdintaan muistiinpanoistani ja työpäiväkirjastani nousivat esiin prosessin haasteet ja ohjaajan rooli prosessissa. Pyrin hahmottamaan, mihin asioihin ohjaajana pystyy prosessissa vaikuttamaan ja miten voi toimia selkeyttääkseen haasteellisia vaiheita.

Termien määrittelyn yhteydessä puhuin ohjaajan valinnoista ja niiden merkityksestä prosessiin. Tähän palaan yhä uudelleen ja uudelleen. Toiset kutsuvat valintoja työskentelyn raameiksi ja toiset yhteisiksi pelisäännöiksi. Ohjaajan kuitenkin täytyy tehdä tiettyjä valintoja jo ennen varsinaisen työskentelyn alkamista ja lyödä valintoja lukkoon viimeistään ryhmän kanssa toimimisen alkaessa. Ohjaaja valitsee aiheen, työtavat, työnjaon, prosessin kulun, aikataulun ja käytettävissä olevat resurssit. Näitä valintoja tehdessä on hyvä pitää mielessä, mikä on työskentelyn tavoite ja millaisen ryhmän kanssa ohjaaja tekee töitä. On eri asia tuottaa yhteisöllisesti tekstiä teatterialan ihmisten kuin esimerkiksi juuri nuorten ryhmän kanssa.

Valintoihin liittyy myös se, kuinka paljon tahtoo itse olla määrittämässä prosessia ja kuinka paljon antaa vastuuta ryhmälle. Ryhmätyöskentelyn erilaisia ilmiöitä on hyvä ymmärtää ja työskentelyn vaiheita suunnitellessa on syytä ottaa huomioon, mihin mahdollisesti sijoittuu juuri tämän ryhmän kuherruskuukausi tai ensimmäinen kriisi. Tietenkään näitä ei voi aina ennustaa, mutta – kuten monen muunkin asian suhteen – kun on tehnyt hyvät suunnitelmat, niistä on varaa joustaa.

Omassa työssäni olin tehnyt melkoisen määrän pohjatyötä jo ennen työskentelyn alkua ja jakanut työroolit ja niiden mukaiset työskentelyn jaksot. Prosessi oli aikataulutettu selkeästi ja lähtökohtaisesti ryhmä oli ajatuksella valittu. Tiedossa oli, että lopullinen vastuu käsikirjoituksen dramatisoinnista on minulla ja sen aihe oli valmiina. Valinnoilla olin ennakoinut työskentelyä ja koska työskentelyn raamit olivat selkeät, minun oli helpompaa keskittyä olennaiseen, eli varsinaiseen tapaamiskerroilla tapahtuvaan työskentelyyn.

LIITE 1. Ammatinvalintatesti-prosessin tehtävät

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License