Fragmenttidramaturgia

Nykyteatterin rakenne on usein pirstaleinen eli fragmentaarinen. Eri elementit ovat rinnakkain eikä niiden välille ole rakennettu ilmeisiä syy-seuraussuhteita. Nykyteatterissa käytetään termiä törmäyttäminen, joka kuvaa hyvin koostamisen logiikkaa: eri elementit asetetaan rinnakkain tai peräkkäin ja niiden ”yhteentörmäyksestä” syntyy mielikuvia, joita ei tiukasti kontrolloida ja tästä syntyy jotakin uutta, odottamatonta. Fragementaarinen kokonaisuus, dramaturgia, voi heijastaa maailman pirstaleisuutta, kuvata tekijöidensä sisäistä todellisuutta tai se voi olla tietoisesti todellisuuden kokemuksesta poikkeava.


Katso myös:
Dramaturgia, nykyteatteri

Lähteet:
Koskenniemi 2007, Osallistava teatteri, devising ja muita merkillisyyksiä, s.80-81.


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License