Käsikirjoitusprosessi ammatinvalintatesti

Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Lähtökohtana Ammatinvalintatestin käsikirjoitusprosessille oli saada aikaiseksi näytelmä. Kyseessä oli opintoihini kuuluva oma ohjaus, eli työharjoittelu ohjaajantyön alueella. Olin päättänyt tehdä oman ohjaukseni yhteisöllisen käsikirjoitusprosessin kautta, ja toimin siis vetäjänä, ohjaajana sekä käsikirjoitus- että harjoitusjaksolla. Työssäni keskityn käsikirjoitusprosessin avaamiseen, koska valmiin tekstin lavalle siirtämisessä nousee esiin täysin omanlaisensa kysymykset.

Käsikirjoitusprosessin suunnittelu alkoi keväällä 2008, jolloin aloin miettiä ohjaajan valintoja, jotka oli hyvä tehdä ennen varsinaisen työskentelyn alkua. Varsinainen käsikirjoitusprosessi sijoittui keväälle 2009 ja käsikirjoitus tuli lopulta valmiiksi harjoituskauden alkuun heinäkuussa 2009. Ammatinvalintatesti-niminen esitys sai ensi-iltansa 28.8.2009 ja sitä esitettiin yhteensä 15 kertaa Jyväskylän Huoneteatterilla.

Ennen varsinaisen käsikirjoitustyön alkamista olin siis tehnyt tiettyjä ohjaajan valintoja. Olin valinnut tietynlaisen aihekehyksen, ryhmän ja tehnyt päätöksiä joistain työnjaollisista asioista. Lähtökysymyksenä tekstille oli ajatus siitä, miksi loppuelämän ammatillinen suunta täytyy valita jo 15–18-vuotiaana. Kysymyksen havaitsin autenttisesta ympäristöstä: useat ystäväni painiskelivat jatko-opintopaikkojen, välivuosien ja ammatinvalinnan kysymysten kanssa lukion jälkeen. Tätä kautta aiheesta tuli myös yhteiskunnallinen.

Ryhmän kokosin minulle tutuista 17-18-vuotiaista nuorista, joiden kanssa olin työskennellyt vuoden ajan entisen lukioni, Jyväskylän Lyseon lukion 150-vuotisjuhlaan ohjaamani ohjelmanumeron yhteydessä. Näin ollen kaikki ryhmäläiset siis olivat tuttuja toisilleen jo aiemmin, vaikka kyseessä olikin kokonaisuudesta erotettu pienempi ryhmä. Ryhmän viisi jäsentä valikoitui kukin hyvin erilaisista lähtökohdista. Luonnollisesti kukin oli ensisijaisesti kiinnostunut teatterin harrastamisesta ja olivat tulevan esityksen kohdeyleisöä, lukiolaisia ja ammattikoulun opiskelijoita. Toisia kiinnosti enemmän kirjoittaminen, kun taas toiset olivat esiintymisorientoituneita. Jokaisen kohdalla halusin myös tarjota mahdollisuuksia tutkia itselleen ennestään tuntemattomampia puolia teatterin tekemisestä.

Työnjaollisesti jo heti alussa oli tiedossa se, että kirjoittajaryhmän jäsenet tulisivat olemaan lavalla valmiissa esityksessä. Pääsääntöisesti käsikirjoituksen pohjamateriaalia tuottivat siis kirjoittajat, mutta olin pitänyt kutsun kirjoituskertojen keskusteluihin avoimena myös muille työryhmäläisille. Olin etukäteen päättänyt, että käytettävissä olevan ajan puitteissa on järkevintä, että dramatisoin itse lopullisen käsikirjoituksen ryhmän tuottaman materiaalin pohjalta. Tämä madalsi myös kynnystä ryhmäläisille ryhtyä kirjoitusprosessiin.

Läpi prosessin minulla oli apuna joukko ohjaavia opettajia ja vertaistukea. Ennakkosuunnittelussa, kuten työtavan valinnassa ja aiheen kirkastamisessa apunani oli ohjaava opettaja Elina Hagelin. Käsikirjoitusprosessin aikana taas osallistuin Marja Louhijan koordinoimalle Dramatisoinnin kurssille, jonka aikana Louhija tarjosi apunsa minulle käsikirjoituksen työstämisessä ja kirjoituskertojen suunnittelussa. Kurssilla oli myös monia vierailevia luennoitsijoita, joista merkittävimpänä oman työni kannalta oli Sami Keski–Vähälä.

Seuraavien kappaleiden aikana kuvaan käsikirjoitusprosessin kirjoituskerrat mielestäni olennaisten seikkojen valossa. Ajanpuutteesta johtuen kaikkien kirjoituskertojen toteutuneita tehtäviä ja ylöskirjausta en ollut tehnyt, joten prosessikuvaus pohjautuu osaltaan omiin muistiinpanoihini kirjoituskerroilta ja dramatisoinnin kurssilta sekä osittain omiin muistikuviini. Nostan myös esille prosessin aikana ilmenneitä ongelmia. Ohjaajan kysymysten osalta pohdin, mitä ohjaaja voi tehdä kyseisten ongelmien kohdatessa ja olisiko tässä prosessissa ohjaaja voinut vaikuttaa niiden syntymiseen ja ilmenemiseen.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License