Käsikirjoitusprosessi Noodissa

KÄSIKIRJOITUSPROSESSI FREE HUGS
Kirjoittanut teatteri-ilmaisun ohjaaja Tuomas Tirkkonen

Tässä osiossa kuvailen Medios-hankkeen alaisen käsikirjoitustyökalu-osaprojektin käsikirjoitusprosessia, sen kulkua ja siinä esiin nousseita kysymyksiä ja havaintoja. Tarkoituksenani on toisaalta nostaa käsikirjoitustyökalu Noodissa tapahtunut prosessi Ammatinvalintatestin käsikirjoitusprosessin rinnalle vertailuun prosessinohjaajan näkökulmasta, mutta myös toisaalta sanoittaa hankkeen sisällä tapahtunutta työtä.

Medios on Metropolia ammattikorkeakoulun, Helsingin kaupunginteatterin ja Mediakulttuuriyhdistys m-cultin EU-rahoitteinen yhteishanke. Hankkeen verkkosivuilla hankkeen päätarkoitusta kuvaillaan seuraavasti: ”MEDIOS-projektin tavoite on kehittää avoimen lähdekoodin ohjelmia, sosiaalista mediaa ja digitaalisen tarinankerronnan menetelmiä hyödyntäviä matalan kynnyksen tuotantomalleja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointialojen työkaluiksi aktiivisen kansalaisuuden tukemiseen” (Osallistavan median menetelmien ja työkalujen kehittämishanke.) Medioksen alaisuudessa on kolme osaprojektia: digitarina, käsikirjoitustyökalu ja FLOSS-manuals. Työssäni olen keskittynyt juuri käsikirjoitustyökalun osaprojektiin.

Käsikirjoitustyökalu-osaprojektin osalta lähtökohtana on innostaa luovaan yhteisölliseen käsikirjoittamiseen verkossa. Projektissa kehitetään verkkotyökalu, joka tukee ja ohjaa yhteisöllistä kirjoitusprosessia ja tarjoaa välineitä ja menetelmiä sen eteenpäin viemiseen. Tavoitteena on, että projektin jälkeen käsikirjoitustyökalu on avoimesti kaikkien käytettävissä.

Noodin käsikirjoitusprosessi alkoi tammikuussa ja se vietiin päätökseen maaliskuun puolivälissä vuonna 2010. Käsikirjoitusprosessin ohjaajana toimi Emma Puikkonen. Käsikirjoituksen valmistuttua se luovutettiin ohjaaja Pieta Koskenniemelle, joka rupesi työstämään sitä lavalla Metropolia ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden kanssa.

Noodin versiossa, jota käsikirjoitusprosessissa käytettiin oli siis pyritty mahdollistamaan käsikirjoitusprosessin läpikäyminen ja käsikirjoituksen toteuttaminen erilaisista verkkopalveluista tutuilla keinoilla. Noodissa oli mahdollista kirjoittaa tekstejä, jotka saattoivat olla hahmokuvauksia, näyttämökuvia tai kohtauksia. Näitä tekstejä pystyi ottamaan uusien tekstien pohjaksi tai järjestelemään erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Pyrkimys oli myös saada käsikirjoituksen rakennetta hahmotettua työkalun avulla. Kirjoitustyökalujen lisäksi Noodissa oli keskustelupalsta tukemassa työskentelyä.

Osallistuin käsikirjoituksen valmistusprosessiin havainnoitsijana ja seurasin sen vaiheita sekä verkossa että livenä1. Koska tarkoitukseni oli juuri tarkkailla prosessin etenemistä, olimme Puikkosen kanssa sopineet, etten juurikaan kommentoi kirjoituksen etenemistä, ettei ryhmäläisille tule ulkopuolisesta tarkkailijasta paineita. Livetapaamisissa tehtäviini kuului yleensä tapaamisen etenemisen ylöskirjaus ja Puikkosen assistenttina toimiminen.

Käsikirjoitusryhmä koottiin verkossa avoimella haulla käyttäen niin ikään hyväksi erilaisia sosiaalisen median palveluja, kuten esimerkiksi IRC-galleriaa. Oli tärkeää, että kirjoittamiseen osallistuville nuorille sosiaalisen median palvelut olivat entuudestaan tuttuja. Ryhmäläisten tuli olla Uudellamaalla asuvia 16-25-vuotiaita opintojensa loppuvaiheessa tai työelämässä olevia nuoria, joilla on innostusta ja halua työskennellä yhteisöllisessä käsikirjoitusprosessissa. Rekrytointi-ilmoituksessa toivottiin kirjoittajien varaavan aikaa 2–4 eripituista kertaa viikosta tehtävien tekemiseen ja kahteen tapaamiseen. Hakemusten perusteella ryhmään valittiin 19 nuorta.

Ennen varsinaisen työskentelyn aloittamista valituille ryhmäläisille lähetettiin sähköpostilla ennakkotehtävä, jonka kautta heidän taidekäsitystään ja kiinnostuksenkohteita seulottiin, jotta aiheen valitseminen olisi helpompaa. Varsinainen käsikirjoitusprosessi käynnistettiin tammikuun 2010 alussa. Käsikirjoitus valmistui ja luovutettiin ohjaaja Pieta Koskenniemelle maaliskuun puolessa välissä, ja esiintyjäryhmän ja ohjaajan huomioita yritettiin vielä muokata tekstiin harjoituskauden alettua.

Käsikirjoitusprosessin ohjaajan ennakkovalintoja oli vaikea tehdä, koska Noodin uusin versio otettiin käyttöön vasta joulukuussa 2009. Tätä versiota ei ehditty juurikaan koekäyttää, eikä näin ollen ollut siis varmaa, mitkä toiminnot toimivat ja missä on vielä parantamisen varaa. Käsikirjoitustyökalusta oli ollut kokeilussa kaksi versiota aiemmin: ensimmäinen käsikirjoituskokeilu tehtiin wikissä3 ja toinen symfony4-nimisellä alustalla. Wiki-kokeilun tarkoitus oli tutkia, voisiko wikin ominaisuuksia käyttää käsikirjoitustyökalun pohjana, mutta kokeilu ei tuottanut onnistunutta lopputulosta. Symfony alustalle rakennettua Noodia oli kokeilemassa teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden ryhmä, joka tulisi esiintymään tulevan kevään Noodi-tekstin näyttämöversiossa. Opiskelijaryhmä havainnoi silloisen Noodin puutteita ja niiden pohjalta uutta versiota kehitettiin eteenpäin.

Seuraava sivu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License