Tekijänoikeus

Tekijänoikeuslaki suojaa teoksen tekijän taloudellisia ja moraalisia oikeuksia. Teos voi olla mikä tahansa omaperäinen työ, esimerkiksi käsikirjoitus, kirja, näytelmä tai kuunnelma. Tekijänoikeus syntyy yhtä aikaa teoksen kanssa – esimerkiksi idealla on tekijänoikeus, kun se on kirjoitettu paperille.

Kun käsikirjoittajia on useampia, tekijänoikeudet jakautuvat yhteisesti käsikirjoittajaryhmän kesken. Näin ollen myös oikeuksien mahdollisesta luovuttamisesta tulee sopia ryhmän kanssa yhteisesti.

Tekijänoikeudet jaetaan tekijän moraalisiin ja taloudellisiin oikeuksiin. Moraalisista oikeuksista tärkeimmät ovat isyysoikeus ja respektioikeus. Isyysoikeus tarkoittaa sitä, että tekijällä on oikeus tulla tunnustetuksi teoksen tekijänä. Tekijän nimi tulee mainita aina teoksen esittämisen yhteydessä. Teatteriesityksissä tekijöiden nimet voidaan mainita esimerkiksi ohjelmalehtisessä, elokuvissa ja televisio-ohjelmissa taas alku- tai lopputeksteissä.

Respektioikeus määrää, ettei teosta saa käyttää uudelleen tai muokata tavalla, jota teoksen tekijä pitää loukkaavana tai epäsopivana. Moraalisista oikeuksistaan ei voi luopua, joten vaikka tekijänoikeuksien haltija vaihtuisikin, moraaliset oikeudet säilyvät teoksen alkuperäisellä tekijällä.

Teoksen tekijän taloudellisiin oikeuksiin luetaan mm. oikeus valmistaa teoksesta kappaleita ja saattaa niitä yleisön nähtäviin. Taloudellisista oikeuksistaan voi luopua osittain tai kokonaan luovuttamalla ne asianmukaista ja Näytelmäkirjailijaliiton yleisesti sopimaa korvausta vastaan esimerkiksi teatterille tai tuotantoyhtiölle.

Teatterikäsikirjoituksen oikeudet luovutetaan tyypillisesti teatterille vain osittain, jolloin tekijällä on oikeus luovuttaa käsikirjoitus useampien teattereiden toteutettavaksi. Elokuva- ja televisiotuottajat taas ostavat itselleen käsikirjoituksen kuvausoikeudet varmistaakseen, etteivät muut tahot voi tehdä elokuvaa saman käsikirjoituksen pohjalta.

Kun esimerkiksi kirjasta dramatisoidaan teatteriesitys, myös tekstin dramatisoijalle syntyy tekijänoikeus luomaansa teokseen tietyin rajoituksin. Dramatisointia suunnittelevan tulee pyytää työlleen teoksen alkuperäisen tekijän suostumus. Lisäksi uuden teoksen tulee olla riittävän omaleimainen ja itsenäinen, jotta tekijänoikeus syntyy. Sama pätee myös teoksen sovittamiseen.


Lisätietoa tekijänoikeuksista:

Suomen näytelmäkirjailijaliitto
Kopiosto
Finlex / tekijänoikeuslaki


Edellinen käsite Seuraava käsite
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License