Vetäjän rooli ja merkitys

Eri työryhmissä vetäjä toimii erilaisessa roolissa. Pienessä työryhmässä voi olla, että vetäjä vain luo ryhmän ja pitää uutiset päivitettynä, ja ryhmä jakaa kirjoittamisen osa-alueet omatoimisesti. Noodi kuitenkin tarjoaa hieman vahvempaa vetäjän roolia mahdollistamalla tehtävien antamisen ryhmäläisille. Vahvempi rooli on usein tarpeen, kun kirjoittajat työskentelevät yhdessä ensi kertaa tai kyseessä on isompi ryhmä.

Ryhmän kannalta vetäjä on henkilö, jolla on mahdollisuus rytmittää ja jäsentää työskentelyä niin, että ryhmä voi toimia mahdollisimman hyvin. Vetäjä on henkilö, joka yhdessä ryhmän kanssa luo ryhmälle säännöt ja toimintatavat. Usein vetäjä on myös henkilö, joka aivan viime kädessä kantaa vastuun tekstiin liittyvistä päätöksistä - eli kun ryhmä on keskustellut aiheesta, tekee vetäjä yhteenvedon ja johtopäätökset.

Vetäjän rooli

LIIKKEELLESAATTAJA
SÄHKÖJÄNIS
RAJAAJA
AJATTELIJA
PÄÄTTÄJÄ
NOJAILIJA
TAITEILIJA
INNOSTAJA
TYYNNYTTELIJÄ

Vetäjän ristiriidat

Vetäjä taiteilee usein monen asian tasapainottamisen kanssa.

ryhmän sisällä / ulkona
taiteilija / pedagogi
avoimuus / prosessin vaiheiden rajaaminen
hetki / pitkä tähtäin
vapaus / rajat
oma tahto / ryhmän tahto

Vetäjän työkalut ryhmässä ja Noodissa

Ryhmädynamiikassa puhutaan siitä, että ohjaajan toiminta jäsentyy ohjausteoiksi. Ohjausteot ovat tietoista, tavoitteellista ja perusteltua toimintaa. Noodissa ohjaustekoja voivat olla mm.

  • kysymykset ryhmälle, eli vetäjän taito käydä suoraan asiaan. Rehellisyys ja rehellisyyteen kannustaminen avaavat usein ryhmän ja vetäjän välistä keskustelua. Esimerkiksi: Mikä on meille yhteinen aihe? Mitkä henkilöhahmot ovat tärkeimpiä? Tuntuuko kirjoittaminen tällä hetkellä inspiroivalta/epäinspiroivalta? Mikä kiinnostaisi? Mitä voisin tehdä, että tuntuisi kiinnostavalta?
  • johtopäätökset ja yhteenvedot keskusteluista. Esimerkiksi : Teemaksi on keskustelun pohjalta valikoitunut pieni/suuri, yhtenä esimerkkinä arki/globaali maailma.
  • tehtävien antaminen. Inspirointi, syventäminen, härnääminen. Tehtävien kautta ryhmäläisiä voi myös suunnata pohtimaan rakennetta tai kirjoittamaan toistensa teksteistä / hahmoista / ideoista.
  • rituaalit eli aika, paikka, toiminta. Esimerkiksi: Tehtävä ilmestyy joka tiistai klo 9. Ryhmän jokainen jäsen kommentoi jokaista tekstiä vaikka lyhyestikin. Jokaisen keskustelun jälkeen ilmestyy uutinen, joka vetää keskustelun yhteen. Aina sunnuntai-iltaisin ryhmä kokoontuu Noodiin yhdessä.
  • prosessin suunnittelu ja jäsentäminen: nyt mennään tässä vaiheessa, sitten tuossa. Esimerkiksi: Vetäjä tekee Noodiin aikajanan ja kiinnittää ryhmän huomion siihen. Vetäjä tietää, että kirjoittamista on jäljellä vielä viikko, sitten ryhdytään muokkaamaan tekstejä uudestaan. Vetäjä asettaa deadlinet tehtäviin
  • palautteenanto niin teksteistä kuin ryhmän toimintaa edistävistä toimistakin (kommentoinneista, keskustelunavauksista jne.)
  • keskinäisen palautteen ja ideoinnin edistäminen
  • usko. Esimerkiksi: Ryhmäläiset miettivät, ettei tästä tule mitään. Vetäjä kommentoi, että meillä on jo tietty määrä kohtauksia valmiina, vielä tarvitaan muutama lisää. Ryhmä tarvitsee vetäjän uskoa omiin kykyihinsä voidakseen kirjoittaa vapaasti.
  • tekemättä jättäminen. Toisinaan vetäjä voi tehdä tietoisen valinnan ja päättää, ettei kommentoi tiettyä keskustelua tai odottaa, kunnes ryhmä ryhtyy itse toimimaan. Tällöin vetäjällä saattaa olla tavoitteena esim. yksilövastuun ottamiseen kannustaminen.
  • lisätyökaluja, joilla jo kirjoitettua voi hahmottaa: listat, käsitekartat, rakennekuvat. Noodissa ei vielä ole mahdollisuutta näihin, mutta vetäjä voi hahmottaa tekstikokonaisuutta itselleen joko käsin tai netistä löytyvien välineiden avulla. Cmap-tools, netistä ladattava ilmainen käsitekarttaohjelma
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License